نسخه اصلی - 358 در 322 پیکسلMmjnovin White-Blue

Mmjnovin White-Cyan

Mmjnovin White-Deep Rose

Mmjnovin White-Desert Blue

Mmjnovin White-Gold

Mmjnovin White-Kentucky Green

Mmjnovin White-Martian Green

Mmjnovin White-Neon Red

Mmjnovin White-Olive

Mmjnovin White-Orange

Mmjnovin White-Pink

Mmjnovin White-Ruby Red

Mmjnovin White-Red

Mmjnovin White-Sea Green

Mmjnovin White-Sky Blue

Mmjnovin White-Turquoise

Mmjnovin White-Yellow